Najciekawsze sondaże z Internetu
cień
Wprowadź: anuluj

| zresetuj hasło

Zaloguj lub Zarejestruj się
rejestracja i logowanie
 
REGULAMIN
rógróg

REGULAMIN PORTALU WIĘKSZOŚĆ.PL

§1. Definicje

 1. Konto – oznacza wydzielone dla danego Użytkownika w Portalu strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach Użytkownika w Portalu. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do posiadania wyłącznie jednego Konta w Portalu, o ile Operator nie wyrazi zgodę na otwarcie dla takiego użytkownika większej liczby Kont.
 2. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin korzystania z Portalu.
 3. Portal – strona internetowa prowadzona w domenach większość.pl (xn--wikszo-g1a3lwy.pl) oraz wiekszosc.pl przez Operatora, agregująca powszechnie dostępne w sieci Internet sondaże, sondy i ankiety oraz odnośniki (linki) do stron źródłowych i umożliwiająca Użytkownikom wymianę opinii i spostrzeżeń na ich temat.
 4. Operator – oznacza Centrum Certyfikacji Marcin Karbowniczek z siedzibą w Warszawie (02-785) przy ul. Koński Jar 3/60, NIP 951-21-00-703, REGON 141675639.
 5. Sonda – oznacza sondaż, sondę lub ankietę dotyczącą określonego zagadnienia, prezentujące wyrażony liczbowo oraz procentowo udział poszczególnych odpowiedzi wybranych spośród przygotowanych przez twórcę sondy wszystkich odpowiedzi w ogólnej liczbie głosów oddanych przez osoby biorące udział w głosowaniu.
 6. Użytkownik – osoba posiadająca Konto w Portalu i korzystająca z zasobów Portalu po zalogowaniu.

§2. Zasady Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu przez użytkowników Internetu.
 2. Treści prezentowane w Portalu dostępne są dla wszystkich użytkowników, przy czym pełna funkcjonalność Portalu, w tym możliwość głosowania, dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników.
 3. Operator zapewnia dostęp do treści zawartych w Portalu oraz korzystanie z jego funkcjonalności opisanych w Regulaminie bez konieczności ponoszenia opłat na rzecz Operatora. W celu uzyskania dostępu do treści zawartych w Portalu wymagane jest posiadanie urządzenia zapewniającego dostęp do Internetu i wyposażonego w oprogramowanie do przeglądania stron internetowych. W celu założenia Konta wymagane jest ponadto posiadanie konta poczty elektronicznej utworzonego i działającego na dowolnym serwerze stałym (inny niż tymczasowy lub anonimowy).
 4. Organizator zastrzega możliwość świadczenia na rzecz użytkowników Portalu innych usług niż opisane powyżej, na zasadach i warunkach, które zostaną określone w odrębnych regulaminach udostępnianych osobom chcącym korzystać z takich usług lub którym Organizator zaproponuje świadczenie takich usług na ich rzecz.

§3. Rejestracja Konta

 1. Osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat, które posiadają co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą zarejestrować się w Portalu poprzez utworzenie Konta. Konta nie mogą być utworzone przez osoby będące przedsiębiorcami, o ile Operator nie wyrazi na to zgody.
 2. W celu dokonania rejestracji należy po wciśnięciu przycisku „Zarejestruj” w Portalu podać obraną dowolnie (z zastrzeżeniem jej dostępności) nazwę, pod jaką osoba zainteresowana utworzeniem Konta zamierza je otworzyć i być Użytkownikiem Portalu, adres e-mail (inny niż tymczasowy lub anonimowy) oraz hasło, potwierdzić akceptację Regulaminu, a następnie dokonać jednorazowej aktywacji, polegającej na uaktywnieniu linku przesłanego na podany adres e-mail. W wyniku rejestracji dochodzi do utworzenia Konta o obranej nazwie, z zastrzeżeniem jego aktywacji zgodnie z ust. 3 poniżej. Konta, które nie zostały aktywowane w terminie 24 godzin od ich utworzenia będą usuwane przez Operatora.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Portalu po zalogowaniu, tj. po podaniu loginu i hasła zgodnego z tymi, które podał przy rejestracji Konta.
 4. Użytkownik może uzupełniać informacje go dotyczące, zapisane w ramach Konta oraz je zmieniać lub usuwać według swojego uznania.
 5. Inni użytkownicy mają dostęp wyłącznie do nazwy danego Użytkownika oraz do wprowadzanych przez niego komentarzy.

§4. Funkcje Portalu

 1. Podstawowa funkcjonalność Portalu polega na prezentowaniu odwiedzającym go osobom Sond pozyskanych przez Portal z powszechnie dostępnych źródeł w Internecie, tj. innych portali i serwisów internetowych oraz umożliwienie Użytkownikom prezentowania własnych opinii dotyczących Sond poprzez oddanie głosu w ramach Portalu oraz komentowanie wyników Sond.
 2. Użytkownicy mogą oddawać głosy na odpowiedzi w ramach poszczególnych Sond bezpośrednio w ramach Portalu w celu porównania opinii użytkowników Portalu dotyczących danej Sondy z opiniami zebranymi na stronie internetowej, na której dana Sonda została utworzona. Użytkownicy mogą również skomentować uzyskiwane wyniki dotyczące każdej Sondy.
 3. Użytkownik może oddać głos na wybraną przez siebie odpowiedź w ramach danej Sondy tylko raz. Liczba głosujących Użytkowników (zarówno na stronie źródłowej jak i w ramach Portalu) umieszczana jest na stronie danej Sondy w ramach Portalu.
 4. Sondy, w ramach których oddano najwięcej głosów na Portalu umieszczane są na stronie głównej Portalu. Operator może też umieszczać na stronie głównej Portalu sondy kierując się innymi kryteriami. Operator zapewnia ponadto przyporządkowanie Sond do kategorii tematycznych ułatwiających odnalezienie przez danego użytkownika Sond z interesującej go tematyki.

§5. Korzystanie z Portalu przez Użytkowników

 1. Aktywność Użytkowników na Portalu, w tym w szczególności poprzez wyrażanie opinii o Sondach, powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności aktywność taka nie może przekraczać akceptowalnej polemiki ze zdaniem innych osób i nie może prowadzić do obrażania treścią i charakterem wypowiedzi innych Użytkowników lub osób, grup społecznych, których dotyczą Sondy.
 2. Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prezentowane przez siebie poglądy i działania podejmowane na Portalu.
 3. Komentarze Użytkowników powinny być zredagowane w czytelny sposób, nie mogą mieć charakteru reklamowego i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:
  1. wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych, w tym dotyczących innych Użytkowników.
  2. wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety,
  3. treści propagujących przemoc, treści drastycznych, bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
  4. treści naruszających dobra osobiste (w szczególności wizerunku) lub prawa autorskie osób trzecich,
  5. wypowiedzi i treści o charakterze pornograficznym.
 4. Niedozwolone jest zamieszczanie w Portalu linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa powyżej.
 5. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, komentarzy lub innych treści w Portalu wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Operatora na potrzeby prowadzenia Portalu oraz przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku przez czas nieokreślony.
 6. Użytkownicy są zobowiązani do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mających na celu manipulowanie treściami lub wynikami Sond zamieszczanych w Portalu, do nie spamowania Portalu oraz do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu i korzystanie z usług Portalu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

§6. Uprawnienia Operatora Portalu

 1. W ramach Portalu Operator udostępnia Użytkownikom określone treści, w tym w szczególności Sondy w celu umożliwienia im korzystania z funkcjonalności Portalu.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Portalu ani za treść zamieszczaną przez Użytkowników w Portalu.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. W przypadku uniemożliwienia dostępu do danych z uwagi na uzyskaną wiarygodną wiadomość o ich bezprawnym charakterze Operator zawiadomi Użytkownika w ramach jego Konta.
 4. W uzasadnionych przypadkach Operator może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez Użytkowników, jeżeli ich zamieszczenie w Portalu narusza postanowienia Regulaminu. Operator nie ma jednak obowiązku weryfikacji jakichkolwiek danych zamieszczanych przez Użytkowników w Portalu.
 5. W uzasadnionych przypadkach i zakresie Operator może uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności Portalu (czasowa blokada Konta), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu. O powyższym Użytkownik jest informowany w drodze komunikatu w ramach jego Konta.
 6. Operator dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Portalu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania, w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, pracy Portalu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Operatora.

§7. Ochrona Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Operator. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane Operatorowi przez Użytkownika w związku z logowaniem się Użytkownika w Portalu.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z i w zakresie dopuszczalnym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w celu świadczenia przez Operatora usług w ramach Portalu oraz w celach marketingowych związanych z działalnością Operatora. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 3. Operator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Operator przetwarza je pomimo, iż przetwarzanie przestało być niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Operatora, a Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub przekazywać je innemu administratorowi danych.
 4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkownika mogą być także przekazywane – w koniecznym zakresie – podmiotom trzecim (w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności dotyczące usług świadczonych w ramach Portalu), jak też mogą być udostępniane za zgodą Użytkownika innym Użytkownikom.
 5. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

§8. Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu niezgodnego z Regulaminem
 2. Reklamacje przyjmowane są w formie listu poleconego na adres: Operator Większość.pl, Centrum Certyfikacji Marcin Karbowniczek, ul. Koński Jar 3 lok. 60, 02-785 Warszawa, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: reklamacje@wiekszosc.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać wskazanie nazwy, pod jaką Użytkownik zarejestrował Konto, jego adres e-mail przypisany do Konta oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. W razie konieczności uzupełnienia informacji podanych przez Użytkownika o dodatkowe informacje Operator zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Operatora kompletne reklamacji, zawierającej wymagane elementy i informacje niezbędne do jej rozpatrzenia.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Operatora w formie korespondencji elektronicznej na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika, który zgłosił reklamację.

§9. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Portalu. Likwidacja Konta

 1. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą korzystania z Portalu na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika poprzez wybranie opcji [zlikwiduj Konto] w zakładce [Ustawienia] danego Konta, w drodze pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy przesłanego na adres: Operator Większość.pl, Centrum Certyfikacji Marcin Karbowniczek, ul. Koński Jar 3 lok. 60, 02-785 Warszawa, lub w formie elektronicznej poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres e-mail: administracja@wiekszosc.pl lub poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego.
 3. Operator może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym gdy:
  1. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Użytkownika odrębnych regulaminów innych usług związanych z Portalem i świadczonych przez Operatora, lub
  2. Użytkownik podał dane lub złożył oświadczenia nieprawdziwe, nieaktualne, nieprawidłowe bądź niepełne lub podał dane innych osób.
 4. W innych niż wskazane w powyższym §9 ust. 3 sytuacjach Operator jest uprawniony jest do rozwiązania umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 5. W wyniku rozwiązania umowy Operator dokonuje usunięcia Konta, które zostało utworzone przy jej zawarciu, przy czym nie powoduje to usuwania treści zamieszczonych przez Użytkownika, którego umowa o korzystanie z portalu została rozwiązana. Operator zastrzega sobie możliwość pozostawienia treści zamieszczonych przez takiego Użytkownika w Portalu, w szczególności jego komentarzy i oddanych przez niego głosów.

§10. Zmiany Regulaminu i prawo właściwe

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu Operator poinformuje o niej na stronach Portalu, a w odniesieniu do Użytkowników również za pośrednictwem korespondencji elektronicznej wysłanej na adresy e-mail podane przez nich przy rejestracji Konta.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Portalu oraz od dnia wysłania wiadomości o dokonaniu zmian w Regulaminie na adresy e-mail wskazane przez Użytkowników przy rejestracji Kont.
 3. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej korzystania z Portalu na warunkach określonych §9 dotychczasowego Regulaminu.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.